Kehilat Haverim Mashiach

Tashlich 5781 (5 Photos)

{DOWNLOAD} © Copyright 2020\
T1.2020.jpg
{DOWNLOAD} © Copyright 2020\
T2.2020.jpg
{DOWNLOAD} © Copyright 2020\
T3.2020.jpg
{DOWNLOAD} © Copyright 2020\
T4.2020.jpg
{DOWNLOAD} © Copyright 2020\
T5.2020.jpg